تور پوکت

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 99

شروع قیمت ها از :

11190000تومان

Mahan Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10720000 تومان
11840000 تومان


8330000 تومان
11150000 تومان
12620000 تومان

9290000 تومان
8520000 تومان
PJ PATONG
3
B.B
11550000 تومان
13390000 تومان


8620000 تومان
11750000 تومان
13780000 تومان

9770000 تومان
8710000 تومان
11940000 تومان
14160000 تومان

9970000 تومان
8810000 تومان
12330000 تومان
14940000 تومان

10260000 تومان
9000000 تومان
13100000 تومان
16480000 تومان


9290000 تومان
13500000 تومان
17250000 تومان

11320000 تومان
9390000 تومان
12330000 تومان
14940000 تومان

10260000 تومان
9000000 تومان
13780000 تومان
17830000 تومان

11900000 تومان
9770000 تومان
14450000 تومان
19210000 تومان

12190000 تومان
97700000 تومان
14650000 تومان
19580000 تومان

12380000 تومان
9870000 تومان
13780000 تومان
17830000 تومان

11610000 تومان
9580000 تومان
15020000 تومان
20350000 تومان

12670000 تومان
1060000 تومان
16380000 تومان
23050000 تومان

14020000 تومان
10350000 تومان
15610000 تومان
21500000 تومان

13250000 تومان
10260000 تومان
18610000 تومان
27490000 تومان

15960000 تومان
11510000 تومان
AMARI
5
B.B
18800000 تومان
27880000 تومان

16050000 تومان
11510000 تومان
18700000 تومان
27700000 تومان

16050000 تومان
11510000 تومان
21500000 تومان
33300000 تومان

18570000 تومان
12670000 تومان
22860000 تومان
36010000 تومان

19820000 تومان
12580000 تومان
23730000 تومان
37730000 تومان

20590000 تومان
12870000 تومان
24020000 تومان
38310000 تومان

20790000 تومان
13640000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13780000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8810000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

97700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11510000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11510000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11510000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36010000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور پوکت

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

طبیعت گردی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

افراد مجرد

جوانان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت تاریخی

گشت خرید

گشت طبیعی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

گرفتن ویزا

پرواز/بلیط داخلی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

بلیط چند سره

توضیحات تور

مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی جدید ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، برگه تمکن مالی بالای پانزده میلیون

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد .

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . در بعضی از تاریخ ها، پرواز دارای اضافه نرخ می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تماس حاصل فرمایید.

پرداخت 50 درصد از هزینه در زمان ثبت نام الزامی می باشد .

تلفن : 02188171061

نرخ کودک زیر دو سال 1900000 تومان است

شهر مقصد

پوکت

خط هوایی

Mahan Air

اشتراک گذاری