تور بالی با پرواز ماهان

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

تا پایان سال 98

شروع قیمت ها از :

190 دلار

Mahan Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
190 دلار
310 دلار

150 دلار
140 دلار
LEGIAN
NEO KUTA
3
B.B
195 دلار
310 دلار


150 دلار
KUTA
EDEN KUTA
4
B.B
220 دلار
320 دلار


150 دلار
KUTA
WITE ROSE
4
B.B
250 دلار
440 دلار


160 دلار
LEGIAN
JAYAKARTA
4
B.B
285 دلار
490 دلار

260 دلار
150 دلار
LEGIAN
290 دلار
520 دلار

280 دلار
200 دلار
KITA
320 دلار
580 دلار


170 دلار
SEMINIYAK
BALI RANI
4
B.B
300 دلار
550 دلار

270 دلار
160 دلار
KUTA
340 دلار
580 دلار

300 دلار
180 دلار
NUSA DUA
370 دلار
610 دلار

320 دلار
170 دلار
KUTA
360 دلار
620 دلار

290 دلار
210 دلار
KUTA
450 دلار
850 دلار


215 دلار
KUTA
460 دلار
820 دلار

375 دلار
230 دلار
KUTA
460 دلار
770 دلار

260 دلار
190 دلار
KUTA
445 دلار
830 دلار

320 دلار
190 دلار
NUSA
DISCOVERY
5
B.B
460 دلار
815 دلار

370 دلار
210 دلار
KUTA
AYODYA
5
B.B
455 دلار
850 دلار

395 دلار
180 دلار
NUSA DUA
530 دلار
900 دلار

440 دلار
210 دلار
NUSA DUA
510 دلار
900 دلار

310 دلار
215 دلار
NUSA
575 دلار
1005 دلار

230 دلار
230 دلار
NUSA DUA
640 دلار
1165 دلار

325 دلار
260 دلار
LEGIAN
SHERATON
5
B.B
680 دلار
1180 دلار

390 دلار
180 دلار
KUTA
SOFITEL
5
B.B
650 دلار
1230 دلار

230 دلار
170 دلار
NUSA
890 دلار
1690 دلار

380 دلار
320 دلار
JIMBARAN
870 دلار
1610 دلار

420 دلار
220 دلار
SEMINYAK
980 دلار
1800 دلار

605 دلار
320 دلار
NUSA
AYANA
5
B.B
1190 دلار
2090 دلار

390 دلار
330 دلار
JIMBARAN
SAMABE
5
B.B
1350 دلار
2540 دلار

475 دلار
465 دلار
NUSA DUA
W RETRAT
5
B.B
1370 دلار
2560 دلار

710 دلار
310 دلار
SEMINIYAK
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

190 دلار

نرخ اتاق یک تخته

310 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

150 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

140 دلار

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

195 دلار

نرخ اتاق یک تخته

310 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

220 دلار

نرخ اتاق یک تخته

320 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

250 دلار

نرخ اتاق یک تخته

440 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

285 دلار

نرخ اتاق یک تخته

490 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

260 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

290 دلار

نرخ اتاق یک تخته

520 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 دلار

موقعیت مکانی
KITA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320 دلار

نرخ اتاق یک تخته

580 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 دلار

موقعیت مکانی
SEMINIYAK
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

300 دلار

نرخ اتاق یک تخته

550 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

340 دلار

نرخ اتاق یک تخته

580 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

300 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 دلار

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

370 دلار

نرخ اتاق یک تخته

610 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

360 دلار

نرخ اتاق یک تخته

620 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

290 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

450 دلار

نرخ اتاق یک تخته

850 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

215 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

460 دلار

نرخ اتاق یک تخته

820 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

375 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

460 دلار

نرخ اتاق یک تخته

770 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

260 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

445 دلار

نرخ اتاق یک تخته

830 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
NUSA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

460 دلار

نرخ اتاق یک تخته

815 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

455 دلار

نرخ اتاق یک تخته

850 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

395 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 دلار

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

530 دلار

نرخ اتاق یک تخته

900 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 دلار

نرخ اتاق یک تخته

900 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

310 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

215 دلار

موقعیت مکانی
NUSA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

575 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1005 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 دلار

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

640 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1165 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

325 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 دلار

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

680 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1180 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 دلار

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

650 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1230 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 دلار

موقعیت مکانی
NUSA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1690 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

320 دلار

موقعیت مکانی
JIMBARAN
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

870 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1610 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

420 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

220 دلار

موقعیت مکانی
SEMINYAK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

980 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

605 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

320 دلار

موقعیت مکانی
NUSA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1190 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2090 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330 دلار

موقعیت مکانی
JIMBARAN
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2540 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

475 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

465 دلار

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1370 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2560 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

310 دلار

موقعیت مکانی
SEMINIYAK
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور بالی با پرواز ماهان

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

خدمات

صبحانه

سیم کارت

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

اخذ ویزای توریستی

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

پرواز چارتر ، غیر قابل کنسلی و استرداد خواهد بود

نرخ تخفیف دار اطفال بالای ۲ سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد

مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : ۲ قطعه عکس رنگی ۶*۴ رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای ۱۰ میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه

تلفن : ۰۲۱۸۸۱۷۱۰۶۱

کشور مقصد

اندونزی

شهر مقصد

بالی

خط هوایی

Mahan Air

اشتراک گذاری