پلیکان پرواز

تور فیلیپین نوروز 98


تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

شروع قیمت : ,237 دلار
مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 4 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,880 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 4 شب سبو 3 شب بوهول )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو )

شروع قیمت : ,352 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,395 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب بوهول )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,1300 دلار
مدت اقامت : ,9 شب و 10 روز

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب پالاوان )

شروع قیمت : ,373 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب کلارک )

شروع قیمت : ,720 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب کلارک )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب بوراکای )

شروع قیمت : ,430 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

Qatar Airways