پلیکان پرواز

تور فیلیپین


تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

شروع قیمت : ,410 دلار
مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 4 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,880 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 4 شب سبو 3 شب بوهول )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب سبو )

شروع قیمت : ,770 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب سبو )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب بوهول )

شروع قیمت : ,940 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب بوهول )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,1300 دلار
مدت اقامت : ,9 شب و 10 روز

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب ال نیدو )

شروع قیمت : ,2150 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب کلارک )

شروع قیمت : ,720 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب کلارک )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب آنجل 4 شب بوراکای )

شروع قیمت : ,590 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways