تور گوا

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 99

Mahan Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LA GULLS
3
B.B
9120000 تومان
10420000 تومان

7940000 تومان
7190000 تومان
9210000 تومان
10420000 تومان


10790000 تومان
9480000 تومان
11050000 تومان

8090000 تومان
7190000 تومان
9610000 تومان
11820000 تومان

8120000 تومان
7195000 تومان
LA SUNILA
4
B.B
9740000 تومان
11730000 تومان

8220000 تومان
7190000 تومان
10100000 تومان
12590000 تومان

8310000 تومان
7190000 تومان
LA GULLS
3
F.B
10110000 تومان
11460000 تومان

8360000 تومان
7650000 تومان
10240000 تومان
12860000 تومان


7195000 تومان
10330000 تومان
12540000 تومان


7190000 تومان
10430000 تومان
12720000 تومان

8440000 تومان
7190000 تومان
11190000 تومان
13440000 تومان

8760000 تومان
7640000 تومان
11600000 تومان
14160000 تومان

8850000 تومان
7650000 تومان
11690000 تومان
15910000 تومان

8980000 تومان
7650000 تومان
11820000 تومان
15550000 تومان


7190000 تومان
11950000 تومان
14560000 تومان

9075000 تومان
7650000 تومان
12270000 تومان
16410000 تومان

9210000 تومان
7190000 تومان
12320000 تومان
15420000 تومان

9210000 تومان
7650000 تومان
O HOTEL
5
B.B
12360000 تومان
16810000 تومان


7190000 تومان
12580000 تومان
17080000 تومان

9340000 تومان
7190000 تومان
HARD ROCK
5
B.B
12760000 تومان
16950000 تومان

9430000 تومان
7190000 تومان
13530000 تومان
17760000 تومان

9690000 تومان
7190000 تومان
13750000 تومان
19430000 تومان

9790000 تومان
7190000 تومان
14040000 تومان
19870000 تومان

9930000 تومان
7190000 تومان
14070000 تومان
20240000 تومان

9940000 تومان
7190000 تومان
14290000 تومان
20460000 تومان

10500000 تومان
7190000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

10110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

12320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور گوا

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

هنر و فرهنگ

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

افراد مجرد

جوانان

متخصصان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

گشت تاریخی

گشت طبیعی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

شام

نهار

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

کشتی تفریحی

نوع پرواز

چارتر

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

نوع کشتی

رودخانه

توضیحات تور

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده و یا خود مسافر میباشد و شرکت پلیکان پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد

مدارک مورد نیاز ویزای هند: اسکن پاسپورت + اسکن عکس 5/5 * 5/5 ، کپی شناسنامه صفحه اول و دوم + فرم مشخصات فردی + کپی کارت ملی پشت و رو

بیمه مسافرتی برای افراد بالای شصت سال به عهده مسافر میباشد و الزامیست

نرخ نوزاد 1000000 تومان است.

تلفن : 02188171061

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Mahan Air

اشتراک گذاری