فیس بوک پلیکان پرواز اینستاگرام پلیکان پرواز  پلیکان پرواز تلگرام

تور پاتایانام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
HILL SIDE RESORT پلیکان پرواز B.B
2210000 2475000 2190000 2015000 PRATUMNAK
WIND MILL RESORT پلیکان پرواز B.B
2230000 2520000 2200000 2020000 NAKLUA
THE SUN RESORT پلیکان پرواز B.B
2240000 2540000 2210000 2025000 2ND ROAD
HOTEL SERI PALACE پلیکان پرواز B.B
2255000 2565000 2220000 2030000 CENTRAL
SIWALAI CITY پلیکان پرواز B.B
2275000 2610000 2240000 2035000 NEAR WALKING
A ONE STAR پلیکان پرواز B.B
2340000 2745000 2300000 2085000 BEACH ROAD
GOLDEN BEACH پلیکان پرواز B.B
2365000 2785000 2320000 2070000 2ND ROAD
OZO PATAYA پلیکان پرواز B.B
2390000 2835000 2340000 2075000 2ND ROAD
IBIS پلیکان پرواز B.B
2390000 2835000 2340000 2075000 2ND ROAD
EASTIN پلیکان پرواز B.B
2460000 2975000 2410000 2110000 BEACH ROAD
D VAREE JOMTIEN پلیکان پرواز B.B
2510000 3065000 2450000 2130000 JOMATIEN
GARDEN SEA VIEW پلیکان پرواز B.B
2510000 3065000 2450000 2155000 NAKLUA
VISTA پلیکان پرواز B.B
2530000 3110000 2470000 2135000 BEACH ROAD
PATTAYA SEA VIIEW پلیکان پرواز B.B
2530000 3110000 2470000 2135000 BEACH ROAD
A ONE ROYAL پلیکان پرواز B.B
2530000 3110000 2470000 2135000 NORTH PATTAYA
CENTARA PTY پلیکان پرواز B.B
2555000 3155000 2490000 2175000 2ND ROAD
INTIMATE PATTAYA پلیکان پرواز B.B
2575000 3200000 2510000 2150000 2ND ROAD
MERCURE PTY پلیکان پرواز B.B
2575000 3200000 2510000 2150000 2ND ROAD
GARDEN CLIFF پلیکان پرواز B.B
2920000 3875000 2820000 2280000 2ND ROAD
AMARI PATTAYA پلیکان پرواز B.B
3075000 4190000 2960000 2390000 PRATUMNAK
PULL MAN پلیکان پرواز B.B
3100000 4235000 2980000 2340000 NAKLUA ROAD
CAPE DARA پلیکان پرواز B.B
3100000 4235000 2980000 2340000 NAKLUA ROAD
ROYAL CLIFF MOUNTAIN VIEW پلیکان پرواز B.B
3255000 4550000 3125000 2465000 PRATUMNAK
CENTARA GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B
3280000 4590000 3140000 2400000 BANG LAMUNG
HILL SIDE RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2210000
نرخ اتاق 1 تخته
2475000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2190000
هزینه کودک بدون تخت
2015000
موقعیت
PRATUMNAK
توضیحات
WIND MILL RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2230000
نرخ اتاق 1 تخته
2520000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2200000
هزینه کودک بدون تخت
2020000
موقعیت
NAKLUA
توضیحات
THE SUN RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2540000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2210000
هزینه کودک بدون تخت
2025000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
HOTEL SERI PALACE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2255000
نرخ اتاق 1 تخته
2565000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2220000
هزینه کودک بدون تخت
2030000
موقعیت
CENTRAL
توضیحات
SIWALAI CITY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
2610000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2240000
هزینه کودک بدون تخت
2035000
موقعیت
NEAR WALKING
توضیحات
A ONE STAR
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
2745000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2300000
هزینه کودک بدون تخت
2085000
موقعیت
BEACH ROAD
توضیحات
GOLDEN BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2365000
نرخ اتاق 1 تخته
2785000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2320000
هزینه کودک بدون تخت
2070000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
OZO PATAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2835000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2340000
هزینه کودک بدون تخت
2075000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
IBIS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2835000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2340000
هزینه کودک بدون تخت
2075000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
EASTIN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2460000
نرخ اتاق 1 تخته
2975000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2410000
هزینه کودک بدون تخت
2110000
موقعیت
BEACH ROAD
توضیحات
D VAREE JOMTIEN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2450000
هزینه کودک بدون تخت
2130000
موقعیت
JOMATIEN
توضیحات
GARDEN SEA VIEW
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2450000
هزینه کودک بدون تخت
2155000
موقعیت
NAKLUA
توضیحات
VISTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2470000
هزینه کودک بدون تخت
2135000
موقعیت
BEACH ROAD
توضیحات
PATTAYA SEA VIIEW
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2470000
هزینه کودک بدون تخت
2135000
موقعیت
BEACH ROAD
توضیحات
A ONE ROYAL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2470000
هزینه کودک بدون تخت
2135000
موقعیت
NORTH PATTAYA
توضیحات
CENTARA PTY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2555000
نرخ اتاق 1 تخته
3155000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2490000
هزینه کودک بدون تخت
2175000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
INTIMATE PATTAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2575000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2510000
هزینه کودک بدون تخت
2150000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
MERCURE PTY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2575000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2510000
هزینه کودک بدون تخت
2150000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
GARDEN CLIFF
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2920000
نرخ اتاق 1 تخته
3875000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2820000
هزینه کودک بدون تخت
2280000
موقعیت
2ND ROAD
توضیحات
AMARI PATTAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3075000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2960000
هزینه کودک بدون تخت
2390000
موقعیت
PRATUMNAK
توضیحات
PULL MAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
4235000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2980000
هزینه کودک بدون تخت
2340000
موقعیت
NAKLUA ROAD
توضیحات
CAPE DARA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
4235000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2980000
هزینه کودک بدون تخت
2340000
موقعیت
NAKLUA ROAD
توضیحات
ROYAL CLIFF MOUNTAIN VIEW
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3255000
نرخ اتاق 1 تخته
4550000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3125000
هزینه کودک بدون تخت
2465000
موقعیت
PRATUMNAK
توضیحات
CENTARA GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3280000
نرخ اتاق 1 تخته
4590000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3140000
هزینه کودک بدون تخت
2400000
موقعیت
BANG LAMUNG
توضیحات
نوع تور :
ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید ,
روزهای رفت :
جمعه ,
روزهای برگشت :
جمعه ,
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
بهار 95 ,
مناسب برای :
خانواده همراه با کودکان , زوج ها , سالخوردگان , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , سیم کارت , گشت تاریخی , گشت خرید , گشت طبیعی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت :
هتل ,
حمل و نقل :
هواپیما ,
برنامه سفر
7 شب اقامت در هتل پاتایا پرواز تهران - بانکوک -تهران با ایرباس قشم ایر ، ویزا ، 7 شب اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، سیم کارت ، بیمه ، گشت طبق برنامه
نوع پرواز :
چارتر , برنامه ریزی شده ,
کلاس پرواز :
کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط :
بلیط چند سره ,
توضیحات تور :
مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی ، کپی شناسنامه و کارت ملی
برخی هتل ها در عید چینی ها دارای شارژ می باشد لطفا قبل از کانفرم با مسافر هماهنگ نمایید .
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
پرواز به صورت چارتر بوده و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد .
پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد .
شروع قیمت ها از :
2210000تومان ,