تور پاتایا

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 99

شروع قیمت ها از :

9580000تومان

Mahan Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9580000 تومان
10540000 تومان

7970000 تومان
7500000 تومان
WALKING ST
9780000 تومان
10940000 تومان

8060000 تومان
7500000 تومان
1070000 تومان
11520000 تومان

8450000 تومان
8170000 تومان
10260000 تومان
11910000 تومان

8640000 تومان
7960000 تومان
10360000 تومان
12100000 تومان

8740000 تومان
7780000 تومان
10360000 تومان
12100000 تومان


7690000 تومان
SUN CITY
4
B.B
10650000 تومان
12680000 تومان

9030000 تومان
7880000 تومان
10650000 تومان
12680000 تومان

9030000 تومان
7880000 تومان
10840000 تومان
13060000 تومان

9220000 تومان
7980000 تومان
10840000 تومان
13070000 تومان

9220000 تومان
7980000 تومان
11040000 تومان
13440000 تومان

9140000 تومان
7980000 تومان
11230000 تومان
13840000 تومان

9320000 تومان
8070000 تومان
11230000 تومان
13840000 تومان

9610000 تومان
8070000 تومان
11420000 تومان
14220000 تومان

9510000 تومان
8070000 تومان
11710000 تومان
14800000 تومان


8360000 تومان
VISTA
4
B.B
11810000 تومان
15000000 تومان

9900000 تومان
8270000 تومان
12000000 تومان
15380000 تومان

10380000 تومان
7350000 تومان
12480000 تومان
16340000 تومان

10870000 تومان
8650000 تومان
13060000 تومان
17510000 تومان

10960000 تومان
8750000 تومان
13260000 تومان
17900000 تومان

11160000 تومان
8850000 تومان
THE ZIGN
5
B.B
13450000 تومان
18280000 تومان

11830000 تومان
8940000 تومان
13450000 تومان
18280000 تومان

11830000 تومان
9040000 تومان
BARAQUDA
5
B.B
14800000 تومان
21000000 تومان

12510000 تومان
9430000 تومان
15480000 تومان
22340000 تومان

13180000 تومان
9720000 تومان
16160000 تومان
23690000 تومان

14540000 تومان
10100000 تومان
18580000 تومان
28530000 تومان

16000000 تومان
10970000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
WALKING ST
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8070000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8070000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8070000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8360000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8270000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13060000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8940000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9040000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور پاتایا

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

اخذ ویزای توریستی

محل اقامت

هتل

نوع پرواز

چارتر

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

توضیحات تور

برخی هتل ها در عید چینی ها دارای شارژ می باشد لطفا قبل از کانفرم با همکار هماهنگ نمایید .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.

پرواز به صورت چارتر بوده و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد .

پرداخت 70 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد .

تلفن : 02188171061

نرخ نوزاد 1800000 تومان میباشد

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

اشتراک گذاری