پلیکان پرواز

تور ویتنام از کرمان


تور ویتنام 8 روزه با پرواز قطری ( 4 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت )

شروع قیمت : ,595 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور ویتنام 11 روزه با پرواز قطری ( 3 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت + 3 شب هانوی + 1 شب کروز )

شروع قیمت : ,910 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام کامبوج لائوس 14 روزه با پرواز قطری ( 6 شب ویتنام + 3 شب لائوس + 4 شب کامبوج )

شروع قیمت : ,1985 دلار
مدت اقامت : , 13 شب و 14 روز

Qatar Airways
اسپشیال تور ویتنام ( 3 شب هوشی مینه + 1 شب کشتی کروز + 3 شب هانوی )

شروع قیمت : ,625 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام کامبوج 11 روزه ( 3 شب هوشی مین +  3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب سیام ریپ)

شروع قیمت : ,1335 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام هوی آن 11 روزه ( 3 شب هوشی مین + 3 شب هوی آن + 1 شب کروز + 3 شب هانوی )

شروع قیمت : ,890 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام 8 روزه ( 3 شب هوشی مین + 4 شب جزیره فوکوک )

شروع قیمت : ,690 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور ویتنام 5 روزه اقتصادی ( 3 شب هانوی + 1 شب خلیج هالونگ بی )

شروع قیمت : ,430 دلار
مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

Mahan Air
تور ویتنام 8 روزه ( 3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب دانانگ )

شروع قیمت : ,650 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور ویتنام 8 روزه ( 4 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ )

شروع قیمت : ,635 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways