تور مالزی ( کوالالامپور )

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

ویژه نوروز 99

شروع قیمت ها از :

9990000تومان

Mahan Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANDPIPER
3
B.B
9990000 تومان
11100000 تومان

8190000 تومان
7660000 تومان
1050000 تومان
112300000 تومان

8480000 تومان
7590000 تومان
MY HOTEL
3
B.B
1075000 تومان
11240000 تومان

8490000 تومان
7640000 تومان
10140000 تومان
11390000 تومان

8550000 تومان
7640000 تومان
COSMO
4
B.B
10620000 تومان
12490000 تومان

8790000 تومان
7910000 تومان
OAKWOOD
4
B.B
10840000 تومان
12770000 تومان

9220000 تومان
7840000 تومان
TAMU
4
B.B
10840000 تومان
12780000 تومان


8200000 تومان
10970000 تومان
13040000 تومان

9120000 تومان
8090000 تومان
10970000 تومان
13040000 تومان

9410000 تومان
7950000 تومان
ROYAL
4
B.B
11040000 تومان
13420000 تومان

9020000 تومان
8090000 تومان
11110000 تومان
13320000 تومان

9270000 تومان
8100000 تومان
FURAMA
4
B.B
11240000 تومان
13730000 تومان

9410000 تومان
8170000 تومان
11250000 تومان
13710000 تومان

9410000 تومان
7950000 تومان
11390000 تومان
13850000 تومان

9700000 تومان
8310000 تومان
IMPIANA
4
B.B
11600000 تومان
14300000 تومان

9760000 تومان
8240000 تومان
11600000 تومان
14300000 تومان

9760000 تومان
8250000 تومان
CONCORDE
4
B.B
11600000 تومان
14420000 تومان

9700000 تومان
8310000 تومان
ISTANA
5
B.B
11600000 تومان
14290000 تومان

9760000 تومان
8390000 تومان
CORUS
4
B.B
11600000 تومان
14300000 تومان

9760000 تومان
8220000 تومان
MAYA
4
B.B
11660000 تومان
14420000 تومان


8530000 تومان
11730000 تومان
14560000 تومان

9890000 تومان
8030000 تومان
11790000 تومان
14700000 تومان

10260000 تومان
8570000 تومان
SHERATON
5
B.B
12770000 تومان
16630000 تومان

11200000 تومان
8950000 تومان
13180000 تومان
17460000 تومان

11340000 تومان
9350000 تومان
13320000 تومان
17740000 تومان

11490000 تومان
9750000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

112300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12780000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13710000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8220000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8030000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی ( کوالالامپور )

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه

چهارشنبه

جمعه

روزهای برگشت

سه شنبه

پنجشنبه

شنبه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

افراد مجرد

جوانان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

سیم کارت

گشت تاریخی

گشت خرید

گشت طبیعی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

تور چارتر و هتل غیر قابل استرداد می باشد و در صورت تسویه کامل در هنگام ثبت نام افزایش نرخ بابت اختلافات ارزی دریافت نخواهد شد .

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار و از بابت ممنوعیت خروج به عهده مسافر می باشد و شرکت پلیکان پرواز هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد .

پرداخت 50 درصد مبلغ در هنگام رزرو الزامی می باشد .

بیمه برای مسافران بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده آژانس ثبت نام کننده و یا خود مسافر می باشد .

در صورت تمایل برای پرواز با کلاس بیزینس و یا فرست کلاس با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید.

تلفن 02188171061

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air

اشتراک گذاری