تور فیلیپین 5 شب مانیل آبان 96

مدت اقامت :

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار :

آبان 96

شروع قیمت ها از :

3170000تومان

Qatar Airways

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3170000 تومان
3590000 تومان

2930000 تومان
2550000 تومان
3720000 تومان
4490000 تومان

3450000 تومان
2690000 تومان
3720000 تومان
4490000 تومان

3550000 تومان
2690000 تومان
3790000 تومان
4590000 تومان

3220000 تومان
2690000 تومان
3790000 تومان
4590000 تومان

3550000 تومان
2690000 تومان
3890000 تومان
4820000 تومان

3650000 تومان
2690000 تومان
4090000 تومان
5100000 تومان

3620000 تومان
2690000 تومان
4190000 تومان
5150000 تومان

3610000 تومان
2690000 تومان
F1 HOTEL
4
B.B
4220000 تومان
5490000 تومان

3420000 تومان
2690000 تومان
4250000 تومان
5490000 تومان

3890000 تومان
2690000 تومان
BELMONT
4
B.B
4450000 تومان
5790000 تومان

3510000 تومان
2690000 تومان
4580000 تومان
5790000 تومان

4050000 تومان
2690000 تومان
4580000 تومان
5950000 تومان

4050000 تومان
2690000 تومان
4680000 تومان
6320000 تومان

3620000 تومان
2690000 تومان
4730000 تومان
6340000 تومان

3620000 تومان
2690000 تومان
5120000 تومان
7120000 تومان

3620000 تومان
2690000 تومان
5120000 تومان
6950000 تومان

3620000 تومان
2690000 تومان
5120000 تومان
6950000 تومان

3620000 تومان
2690000 تومان
5180000 تومان
7230000 تومان

3850000 تومان
2690000 تومان
5230000 تومان
7330000 تومان

3730000 تومان
2690000 تومان
5230000 تومان
7330000 تومان

3820000 تومان
2690000 تومان
5340000 تومان
7440000 تومان

3640000 تومان
2690000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور فیلیپین 5 شب مانیل آبان 96

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

توضیحات تور

پکیج شامل ویزا , پرواز رفت و برگشت قطری , بیمه مسافرتی می باشد. در صورت اضافه شدن گشت شهری و لیدر فارسی زبان مبلغ 270000 تومان به مبالغ پکیج اضافه می گردد.

نرخ نوزاد 650000 تومان می باشد.

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد. در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

پکیج فوق بر حسب پایین ترین کلاس پرواز می باشد و در صورت هرگونه افزایش نرخ پرواز مابه التفاوت محاسبه و از مسافر اخذ می گردد.

مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت با 9 ماه اعتبار , کپی صفحات اول و دوم شناسنامه , 2 قطعه عکس 3*4 , تمکن مالی به زبان انگلیسی برای هر نفر 3 میلیون تومان

زمان اخذ ویزا 5 روز کاری می باشد.

در صورت درخواست شب های اضافه با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 02188171061

کشور مقصد

فیلیپین

شهر مقصد

مانیل

خط هوایی

Qatar Airways

اشتراک گذاری