پلیکان پرواز

( 3 شب مانیل 4 شب سبو )


تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو )

شروع قیمت : ,530 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو )

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways