پلیکان پرواز

تور فیلیپین از شیراز


تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

شروع قیمت : ,420 دلار
مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 4 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,880 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 4 شب سبو 3 شب بوهول )

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو )

شروع قیمت : ,530 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو )

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,470 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب بوهول )

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,1300 دلار
مدت اقامت : ,9 شب و 10 روز

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 4 شب مانیل 3 شب پالاوان )

شروع قیمت : ,535 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب کلارک )

شروع قیمت : ,720 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب کلارک )

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور فیلیپین ( 4 شب مانیل 3 شب بوراکای )

شروع قیمت : ,580 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways