تور ترکیبی بالی و سنگاپور

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

تا پایان سال 98

شروع قیمت ها از :

390 دلار

Oman Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SELEGIE
3
B.B
390 دلار
580 دلار


210 دلار
OXFORD
3
B.B
405 دلار
605 دلار

270 دلار
210 دلار
FRAGRANCE
4
B.B
435 دلار
665 دلار


224 دلار
QUALITY
4
B.B
460 دلار
710 دلار

450 دلار
245 دلار
QUALITY
4
B.B
470 دلار
720 دلار

450 دلار
245 دلار
495 دلار
785 دلار

470 دلار
265 دلار
BALI RANI
4
B.B
510 دلار
810 دلار

470 دلار
265 دلار
540 دلار
870 دلار

500 دلار
280 دلار
595 دلار
978 دلار


265 دلار
CONCORDE
5
B.B
880 دلار
1150 دلار


300 دلار
685 دلار
1160 دلار

620 دلار
340 دلار
ORCHARD
5
B.B
695 دلار
1165 دلار


305 دلار
745 دلار
1275 دلار

670 دلار
335 دلار
788 دلار
1350 دلار

660 دلار
330 دلار
SOFITEL
5
B.B
870 دلار
1500 دلار

720 دلار
360 دلار
935 دلار
1630 دلار

825 دلار
370 دلار
1030 دلار
1820 دلار

890 دلار
390 دلار
1100 دلار
1700 دلار

850 دلار
380 دلار
AYANA
5
B.B
1420 دلار
2600 دلار

1170 دلار
510 دلار
1960 دلار
3650 دلار

1430 دلار
580 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

390 دلار

نرخ اتاق یک تخته

580 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

405 دلار

نرخ اتاق یک تخته

605 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

435 دلار

نرخ اتاق یک تخته

665 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

224 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

460 دلار

نرخ اتاق یک تخته

710 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

245 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

470 دلار

نرخ اتاق یک تخته

720 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

245 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

495 دلار

نرخ اتاق یک تخته

785 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

265 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 دلار

نرخ اتاق یک تخته

810 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

265 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

540 دلار

نرخ اتاق یک تخته

870 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

595 دلار

نرخ اتاق یک تخته

978 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

265 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

880 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1150 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

300 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

685 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1160 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

340 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

695 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1165 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

305 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

745 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1275 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

335 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

788 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1350 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

660 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

870 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1500 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

720 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

935 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1630 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

825 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

370 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1030 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1820 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

390 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1100 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1700 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

380 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1420 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2600 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1170 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

510 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1960 دلار

نرخ اتاق یک تخته

3650 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی بالی و سنگاپور

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

پرواز/بلیط داخلی

راهنمای تور

برنامه سفر

خدمات تور شامل : بلیط رفت و برگشت + اقامت در هتل همراه با صبحانه + ویزای اندونزی و ویزای سنگاپور + یک گشت شهری با ناهار در بالی + یک گشت بدون ناهار در سنگاپور + لیدر فارسی زبان در بالی + بیمه4 شب بالی و 3 شب سنگاپور

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

بلیط چند سره

توضیحات تور

نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

در صورت نبودن ظرفیت کافی در هتل های فوق هتل های مشابه ارائه خواهد شد.

مدارک لازم:پاسپورت با6ماه اعتبار-3قطعه عکس3×4-کپی شناسنامه اول ودوم-کپی کارت ملی-پرینت حساب بانکی با7 میلیون مانده

پرواز داخلی بر اساس پایین نرخ پروازی محاسبه شده است

02188171061

شهر مقصد

بالی

سنگاپور

خط هوایی

Oman Air

اشتراک گذاری