پلیکان پرواز

بالی 8 روزه با پرواز قطرینام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
CHAMPLANG MAS پلیکان پرواز B.B

190

310

150

140

LEGIAN
NEO KUTA پلیکان پرواز B.B

195

310

150

KUTA
EDEN KUTA پلیکان پرواز B.B

220

320

180

150

KUTA
WHITE ROSE پلیکان پرواز B.B

250

440

200

160

LEGIAN
JAYAKARTA پلیکان پرواز B.B

285

490

230

150

LEGIAN
GRAND IXORA پلیکان پرواز B.B

290

520

240

200

KUTA
BALI RANI پلیکان پرواز B.B

300

550

325

160

KUTA
FURMAEXCLUSIVE OCEAN پلیکان پرواز B.B

320

580

170

SEMINYAK
MERCURE NUSA DUA پلیکان پرواز B.B

340

580

300

180

NUSA DUA
KUTA PARADISO پلیکان پرواز B.B

360

620

360

210

KUTA
ASTON KUTA پلیکان پرواز B.B

370

610

320

170

KUTA
THE ANVAYA پلیکان پرواز B.B

450

8150

215

KUTA
BALI DYNESTY پلیکان پرواز B.B

460

770

260

190

KUTA
NOVOTEL BALI BENOA پلیکان پرواز B.B

460

820

375

230

KUTA
DISCOVERY پلیکان پرواز B.B

460

815

400

210

KUTA
GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B

445

830

320

190

NUSA DUA
AYODYA پلیکان پرواز B.B

455

850

395

180

NUSA DUA
NUSA DUA BEACH پلیکان پرواز B.B

510

900

310

215

NUSA DUA
INAYA PUTRI پلیکان پرواز B.B

530

950

440

210

NUSA DUA
GRAND HYATT پلیکان پرواز B.B

575

1005

230

230

NUSA DUA
PADMA LEGIAN پلیکان پرواز B.B

640

1165

325

260

LEGIAN
SOFITEL پلیکان پرواز B.B

650

1230

230

170

NUSA DUA
SHERATON پلیکان پرواز B.B

680

1180

390

180

KUTA
RIMBA JIMBARAN پلیکان پرواز B.B

890

1690

380

320

JIMBARAN
INDIGO HOTEL پلیکان پرواز B.B

870

1610

420

220

SEMINYAK
MULIA RESORT پلیکان پرواز B.B

980

1800

605

320

NUSA DUA
AYANA پلیکان پرواز B.B

1190

2090

390

330

JIMBARAN
SAMABE پلیکان پرواز B.B

1350

2540

475

465

NUSA DUA
W RETRATE پلیکان پرواز B.B

1370

2560

710

310

SEMINYAK
CHAMPLANG MAS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
190
نرخ اتاق 1 تخته
310
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
150
هزینه کودک بدون تخت
140
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
NEO KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
195
نرخ اتاق 1 تخته
310
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
150
موقعیت
KUTA
توضیحات
EDEN KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
220
نرخ اتاق 1 تخته
320
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
180
هزینه کودک بدون تخت
150
موقعیت
KUTA
توضیحات
WHITE ROSE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
250
نرخ اتاق 1 تخته
440
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
200
هزینه کودک بدون تخت
160
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
JAYAKARTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
285
نرخ اتاق 1 تخته
490
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
230
هزینه کودک بدون تخت
150
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
GRAND IXORA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
290
نرخ اتاق 1 تخته
520
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
240
هزینه کودک بدون تخت
200
موقعیت
KUTA
توضیحات
BALI RANI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
300
نرخ اتاق 1 تخته
550
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
325
هزینه کودک بدون تخت
160
موقعیت
KUTA
توضیحات
FURMAEXCLUSIVE OCEAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
320
نرخ اتاق 1 تخته
580
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
MERCURE NUSA DUA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
340
نرخ اتاق 1 تخته
580
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
300
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
360
نرخ اتاق 1 تخته
620
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
360
هزینه کودک بدون تخت
210
موقعیت
KUTA
توضیحات
ASTON KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
370
نرخ اتاق 1 تخته
610
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
320
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
KUTA
توضیحات
THE ANVAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
450
نرخ اتاق 1 تخته
8150
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
215
موقعیت
KUTA
توضیحات
BALI DYNESTY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
460
نرخ اتاق 1 تخته
770
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
260
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
KUTA
توضیحات
NOVOTEL BALI BENOA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
460
نرخ اتاق 1 تخته
820
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
375
هزینه کودک بدون تخت
230
موقعیت
KUTA
توضیحات
DISCOVERY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
460
نرخ اتاق 1 تخته
815
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
400
هزینه کودک بدون تخت
210
موقعیت
KUTA
توضیحات
GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
445
نرخ اتاق 1 تخته
830
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
320
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
AYODYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
455
نرخ اتاق 1 تخته
850
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
395
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
510
نرخ اتاق 1 تخته
900
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
310
هزینه کودک بدون تخت
215
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
INAYA PUTRI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
530
نرخ اتاق 1 تخته
950
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
440
هزینه کودک بدون تخت
210
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
GRAND HYATT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
575
نرخ اتاق 1 تخته
1005
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
230
هزینه کودک بدون تخت
230
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
PADMA LEGIAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
640
نرخ اتاق 1 تخته
1165
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
325
هزینه کودک بدون تخت
260
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
SOFITEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
650
نرخ اتاق 1 تخته
1230
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
230
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
SHERATON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
680
نرخ اتاق 1 تخته
1180
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
390
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
KUTA
توضیحات
RIMBA JIMBARAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
890
نرخ اتاق 1 تخته
1690
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
380
هزینه کودک بدون تخت
320
موقعیت
JIMBARAN
توضیحات
INDIGO HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
870
نرخ اتاق 1 تخته
1610
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
420
هزینه کودک بدون تخت
220
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
MULIA RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
980
نرخ اتاق 1 تخته
1800
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
605
هزینه کودک بدون تخت
320
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
AYANA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1190
نرخ اتاق 1 تخته
2090
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
390
هزینه کودک بدون تخت
330
موقعیت
JIMBARAN
توضیحات
SAMABE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1350
نرخ اتاق 1 تخته
2540
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
475
هزینه کودک بدون تخت
465
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
W RETRATE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1370
نرخ اتاق 1 تخته
2560
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
710
هزینه کودک بدون تخت
310
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
نوع تور :
ورزش های آبی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
تا پایان سال 98 ,
خدمات :
صبحانه , گرفتن ویزا , سیم کارت , ترانسفر فرودگاهی , گشت شهری با نهار , راهنمای تور , بیمه مسافرتی ,
کلاس پرواز :
کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط :
بلیط رفت و برگشت , بلیط چند سره ,
توضیحات تور :
قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود
نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
190 دلار ,
خطوط هوایی
Qatar Airways