پلیکان پرواز

تور بالی 5 شب کوتا 2 شب نوسا


تور بالی 4 شب کوتا 3 شب نوسا

شروع قیمت : ,290 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی 4 شب کوتا 3 شب نوسا

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways