فیس بوک پلیکان پرواز اینستاگرام پلیکان پرواز  پلیکان پرواز تلگرام

تور بالی لحظه آخری دی 99نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA پلیکان پرواز B.B
270 370 155 70 KUTA
BALI RANI پلیکان پرواز B.B
310 490 270 155 KUTA
WHITE ROSE پلیکان پرواز B.B
330 550 290 285 LEGIAN
KUTA PARADISO پلیکان پرواز B.B
425 740 360 170 KUTA
RAMADA BINTANG پلیکان پرواز B.B
460 810 350 170 KUTA
MELIA BALI پلیکان پرواز B.B
490 880 430 180 NUSA
AYODYA پلیکان پرواز B.B
495 840 415 180 NUSA
ANVAYA پلیکان پرواز B.B
510 880 180 KUTA
GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B
540 870 440 180 NUSA
HARD ROCK پلیکان پرواز B.B
555 960 420 180 KUTA
DISCOVERY پلیکان پرواز B.B
560 940 370 180 KUTA
NUSA DUA BEACH پلیکان پرواز B.B
580 1040 190 NUSA
GRAND HYATT پلیکان پرواز B.B
615 1040 415 190 NUSA
GRAND NIKKO پلیکان پرواز B.B
635 1110 405 195 NUSA
SOFITEL پلیکان پرواز B.B
690 1210 515 240 NUSA
SHERATON پلیکان پرواز B.B
690 1250 455 190 KUTA
THE LAGUNA پلیکان پرواز B.B
730 1290 475 260 NUSA
RIMBA پلیکان پرواز B.B
840 1550 675 245 JIMBARAN
PADMA پلیکان پرواز B.B
890 1520 665 275 UBUD
CONRAD پلیکان پرواز B.B
920 1640 555 245 NUSA
MULIA RESORT پلیکان پرواز B.B
1085 1870 690 360 NUSA
FAIRMONT پلیکان پرواز B.B
1110 1910 690 290 SANUR
AYANA پلیکان پرواز B.B
1120 1960 730 260 JIMBARAN
W RESORT پلیکان پرواز B.B
1655 2960 820 285 SEMINYAK
HANGING GARDENS پلیکان پرواز B.B
1740 3210 315 UBUD
VICEROY پلیکان پرواز B.B
1945 3480 915 315 UBUD
NEO KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
270
نرخ اتاق 1 تخته
370
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
155
هزینه کودک بدون تخت
70
موقعیت
KUTA
توضیحات
BALI RANI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
310
نرخ اتاق 1 تخته
490
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
270
هزینه کودک بدون تخت
155
موقعیت
KUTA
توضیحات
WHITE ROSE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
330
نرخ اتاق 1 تخته
550
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
290
هزینه کودک بدون تخت
285
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
425
نرخ اتاق 1 تخته
740
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
360
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
KUTA
توضیحات
RAMADA BINTANG
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
460
نرخ اتاق 1 تخته
810
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
350
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
KUTA
توضیحات
MELIA BALI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
490
نرخ اتاق 1 تخته
880
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
430
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA
توضیحات
AYODYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
495
نرخ اتاق 1 تخته
840
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
415
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA
توضیحات
ANVAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
510
نرخ اتاق 1 تخته
880
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
KUTA
توضیحات
GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
540
نرخ اتاق 1 تخته
870
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
440
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA
توضیحات
HARD ROCK
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
555
نرخ اتاق 1 تخته
960
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
420
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
KUTA
توضیحات
DISCOVERY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
560
نرخ اتاق 1 تخته
940
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
370
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
KUTA
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
580
نرخ اتاق 1 تخته
1040
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
NUSA
توضیحات
GRAND HYATT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
615
نرخ اتاق 1 تخته
1040
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
415
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
NUSA
توضیحات
GRAND NIKKO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
635
نرخ اتاق 1 تخته
1110
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
405
هزینه کودک بدون تخت
195
موقعیت
NUSA
توضیحات
SOFITEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
690
نرخ اتاق 1 تخته
1210
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
515
هزینه کودک بدون تخت
240
موقعیت
NUSA
توضیحات
SHERATON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
690
نرخ اتاق 1 تخته
1250
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
455
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
KUTA
توضیحات
THE LAGUNA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
730
نرخ اتاق 1 تخته
1290
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
475
هزینه کودک بدون تخت
260
موقعیت
NUSA
توضیحات
RIMBA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
840
نرخ اتاق 1 تخته
1550
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
675
هزینه کودک بدون تخت
245
موقعیت
JIMBARAN
توضیحات
PADMA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
890
نرخ اتاق 1 تخته
1520
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
665
هزینه کودک بدون تخت
275
موقعیت
UBUD
توضیحات
CONRAD
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
920
نرخ اتاق 1 تخته
1640
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
555
هزینه کودک بدون تخت
245
موقعیت
NUSA
توضیحات
MULIA RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1085
نرخ اتاق 1 تخته
1870
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
690
هزینه کودک بدون تخت
360
موقعیت
NUSA
توضیحات
FAIRMONT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1110
نرخ اتاق 1 تخته
1910
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
690
هزینه کودک بدون تخت
290
موقعیت
SANUR
توضیحات
AYANA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1120
نرخ اتاق 1 تخته
1960
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
730
هزینه کودک بدون تخت
260
موقعیت
JIMBARAN
توضیحات
W RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1655
نرخ اتاق 1 تخته
2960
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
820
هزینه کودک بدون تخت
285
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
HANGING GARDENS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1740
نرخ اتاق 1 تخته
3210
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
315
موقعیت
UBUD
توضیحات
VICEROY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1945
نرخ اتاق 1 تخته
3480
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
915
هزینه کودک بدون تخت
315
موقعیت
UBUD
توضیحات
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
دی 99 ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , سیم کارت , ترانسفر فرودگاهی , گشت شهری با نهار , راهنمای تور ,
توضیحات تور :
قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود
نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
270 دلار ,
خطوط هوایی
Qatar Airways