پلیکان پرواز

تور بالی آفری با پرواز قطریپلیکان پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA پلیکان پرواز B.B

3540000

3925000

3095000

2770000

VASANTI پلیکان پرواز B.B

3675000

4370000

3095000

BALI RANI پلیکان پرواز B.B

3700000

4390000

3540000

3095000

WHITE ROSE پلیکان پرواز B.B

3770000

4615000

3615000

3600000

KUTA PARADISO پلیکان پرواز B.B

4135000

5350000

3890000

3155000

RAMADA BINTANG پلیکان پرواز B.B

4270000

5620000

3850000

3155000

MELIA BALI پلیکان پرواز B.B

4390000

5890000

4155000

3190000

AYODYA پلیکان پرواز B.B

4405000

5730000

4100000

3190000

ANVAYA پلیکان پرواز B.B

4460000

5890000

3190000

GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B

4580000

5850000

4195000

3190000

HARD ROCK پلیکان پرواز B.B

4640000

6200000

4120000

3190000

DISCOVERY پلیکان پرواز B.B

4660000

6120000

3925000

3190000

NUSA DUA BEACH پلیکان پرواز B.B

4730000

6500000

3230000

GRAND HYATT پلیکان پرواز B.B

4870000

6500000

4100000

3230000

GRAND NIKKO پلیکان پرواز B.B

4940000

6770000

4060000

3250000

SOFITEL پلیکان پرواز B.B

5160000

7160000

4480000

3425000

SHERATON پلیکان پرواز B.B

5160000

7310000

4250000

3230000

THE LAGUNA پلیکان پرواز B.B

5310000

7470000

4330000

3500000

RIMBA پلیکان پرواز B.B

5735000

8470000

5100000

3445000

PADMA پلیکان پرواز B.B

5925000

8350000

5060000

3560000

CONRAD پلیکان پرواز B.B

6045000

8815000

4640000

3190000

MULIA RESORT پلیکان پرواز B.B

6680000

9700000

5150000

3890000

FAIRMONT SANUR پلیکان پرواز B.B

6770000

9855000

5160000

3615000

AYANA پلیکان پرواز B.B

6810000

10045000

5310000

3500000

W RESORT پلیکان پرواز B.B

8870000

13900000

5660000

3600000

HANGING GARDENS پلیکان پرواز B.B

9200000

14860000

3710000

VICEROY پلیکان پرواز B.B

9990000

15900000

6020000

3715000

NEO KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3540000
نرخ اتاق 1 تخته
3925000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3095000
هزینه کودک بدون تخت
2770000
موقعیت
توضیحات
VASANTI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3675000
نرخ اتاق 1 تخته
4370000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
3095000
موقعیت
توضیحات
BALI RANI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3700000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3540000
هزینه کودک بدون تخت
3095000
موقعیت
توضیحات
WHITE ROSE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3770000
نرخ اتاق 1 تخته
4615000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3615000
هزینه کودک بدون تخت
3600000
موقعیت
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4135000
نرخ اتاق 1 تخته
5350000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3890000
هزینه کودک بدون تخت
3155000
موقعیت
توضیحات
RAMADA BINTANG
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4270000
نرخ اتاق 1 تخته
5620000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3850000
هزینه کودک بدون تخت
3155000
موقعیت
توضیحات
MELIA BALI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4390000
نرخ اتاق 1 تخته
5890000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4155000
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
AYODYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4405000
نرخ اتاق 1 تخته
5730000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4100000
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
ANVAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4460000
نرخ اتاق 1 تخته
5890000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4580000
نرخ اتاق 1 تخته
5850000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4195000
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
HARD ROCK
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4640000
نرخ اتاق 1 تخته
6200000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4120000
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
DISCOVERY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4660000
نرخ اتاق 1 تخته
6120000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3925000
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4730000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
3230000
موقعیت
توضیحات
GRAND HYATT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4870000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4100000
هزینه کودک بدون تخت
3230000
موقعیت
توضیحات
GRAND NIKKO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4940000
نرخ اتاق 1 تخته
6770000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4060000
هزینه کودک بدون تخت
3250000
موقعیت
توضیحات
SOFITEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5160000
نرخ اتاق 1 تخته
7160000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4480000
هزینه کودک بدون تخت
3425000
موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5160000
نرخ اتاق 1 تخته
7310000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4250000
هزینه کودک بدون تخت
3230000
موقعیت
توضیحات
THE LAGUNA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5310000
نرخ اتاق 1 تخته
7470000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4330000
هزینه کودک بدون تخت
3500000
موقعیت
توضیحات
RIMBA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5735000
نرخ اتاق 1 تخته
8470000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
5100000
هزینه کودک بدون تخت
3445000
موقعیت
توضیحات
PADMA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5925000
نرخ اتاق 1 تخته
8350000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
5060000
هزینه کودک بدون تخت
3560000
موقعیت
توضیحات
CONRAD
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
6045000
نرخ اتاق 1 تخته
8815000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4640000
هزینه کودک بدون تخت
3190000
موقعیت
توضیحات
MULIA RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
6680000
نرخ اتاق 1 تخته
9700000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
5150000
هزینه کودک بدون تخت
3890000
موقعیت
توضیحات
FAIRMONT SANUR
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
6770000
نرخ اتاق 1 تخته
9855000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
5160000
هزینه کودک بدون تخت
3615000
موقعیت
توضیحات
AYANA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
6810000
نرخ اتاق 1 تخته
10045000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
5310000
هزینه کودک بدون تخت
3500000
موقعیت
توضیحات
W RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
8870000
نرخ اتاق 1 تخته
13900000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
5660000
هزینه کودک بدون تخت
3600000
موقعیت
توضیحات
HANGING GARDENS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
9200000
نرخ اتاق 1 تخته
14860000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
3710000
موقعیت
توضیحات
VICEROY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
9990000
نرخ اتاق 1 تخته
15900000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
6020000
هزینه کودک بدون تخت
3715000
موقعیت
توضیحات
روزهای رفت :
دوشنبه , چهارشنبه , جمعه ,
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
برنامه سفر
کلمات کلیدی : تور بالی - تور بالی آفری - تور بالی آفری با پرواز قطری - تور بالی لحظه آخری - تور بالی با پرواز قطری - تور بالی ارزان قیمت - تور بالی تابستان 95 - تور بالی نوروز 96 - تور لحظه اخری بالی - تورهای آفری بالی - تور بالی نرخ ویژه
نوع پرواز :
چارتر ,
توضیحات تور :
نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بوده و در صورت کنسلی بر اساس قوانین هواپیمایی اعمال می گردد و هتل ها در صورت کنسلی یک الی سه شب No Show خواهد داشت.
نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
در صورت نبودن ظرفیت در هتل های فوق هتل های مشابه ارائه خواهد شد
مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
3540000تومان ,
خطوط هوایی
Qatar Airways