تور بالی آفری با پرواز قطری

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

شروع قیمت ها از :

3540000تومان

Qatar Airways

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA
3
B.B
3540000 تومان
3925000 تومان

3095000 تومان
2770000 تومان
VASANTI
4
B.B
3675000 تومان
4370000 تومان


3095000 تومان
BALI RANI
4
B.B
3700000 تومان
4390000 تومان

3540000 تومان
3095000 تومان
3770000 تومان
4615000 تومان

3615000 تومان
3600000 تومان
4135000 تومان
5350000 تومان

3890000 تومان
3155000 تومان
4270000 تومان
5620000 تومان

3850000 تومان
3155000 تومان
4390000 تومان
5890000 تومان

4155000 تومان
3190000 تومان
AYODYA
4
B.B
4405000 تومان
5730000 تومان

4100000 تومان
3190000 تومان
ANVAYA
5
B.B
4460000 تومان
5890000 تومان


3190000 تومان
4580000 تومان
5850000 تومان

4195000 تومان
3190000 تومان
HARD ROCK
4
B.B
4640000 تومان
6200000 تومان

4120000 تومان
3190000 تومان
DISCOVERY
5
B.B
4660000 تومان
6120000 تومان

3925000 تومان
3190000 تومان
4730000 تومان
6500000 تومان


3230000 تومان
4870000 تومان
6500000 تومان

4100000 تومان
3230000 تومان
4940000 تومان
6770000 تومان

4060000 تومان
3250000 تومان
SOFITEL
5
B.B
5160000 تومان
7160000 تومان

4480000 تومان
3425000 تومان
SHERATON
5
B.B
5160000 تومان
7310000 تومان

4250000 تومان
3230000 تومان
5310000 تومان
7470000 تومان

4330000 تومان
3500000 تومان
RIMBA
5
B.B
5735000 تومان
8470000 تومان

5100000 تومان
3445000 تومان
PADMA
5
B.B
5925000 تومان
8350000 تومان

5060000 تومان
3560000 تومان
CONRAD
5
B.B
6045000 تومان
8815000 تومان

4640000 تومان
3190000 تومان
6680000 تومان
9700000 تومان

5150000 تومان
3890000 تومان
6770000 تومان
9855000 تومان

5160000 تومان
3615000 تومان
AYANA
5
B.B
6810000 تومان
10045000 تومان

5310000 تومان
3500000 تومان
W RESORT
5
B.B
8870000 تومان
13900000 تومان

5660000 تومان
3600000 تومان
9200000 تومان
14860000 تومان


3710000 تومان
VICEROY
5
B.B
9990000 تومان
15900000 تومان

6020000 تومان
3715000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4615000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4135000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3155000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3155000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4405000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3425000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5735000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3445000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6045000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8815000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3715000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور بالی آفری با پرواز قطری

روزهای رفت

دوشنبه

چهارشنبه

جمعه

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

سیم کارت

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

برنامه سفر

تور بالی - تور بالی آفری - تور بالی آفری با پرواز قطری - تور بالی لحظه آخری - تور بالی با پرواز قطری - تور بالی ارزان قیمت - تور بالی تابستان 95 - تور بالی نوروز 96 - تور لحظه اخری بالی - تورهای آفری بالی - تور بالی نرخ ویژه کلمات کلیدی :

نوع پرواز

چارتر

توضیحات تور

نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بوده و در صورت کنسلی بر اساس قوانین هواپیمایی اعمال می گردد و هتل ها در صورت کنسلی یک الی سه شب No Show خواهد داشت.

نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

در صورت نبودن ظرفیت در هتل های فوق هتل های مشابه ارائه خواهد شد

مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه

تلفن : 02188171061

خط هوایی

Qatar Airways

اشتراک گذاری